Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego,

karta zdrowotna europejska, karta europejska nfz, nfz karta europejska, Ekuz Formularz,

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, - karta zdrowotna europejska, karta europejska nfz, nfz karta europejska, Ekuz Formularz,

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

Jak uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

 

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta zdrowotna europejska, karta europejska nfz, nfz karta europejska, ekuz formularz,

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta zdrowotna europejska, karta europejska nfz, nfz karta europejska, ekuz formularz,

Coraz częściej ludzie planują wyjazdy zagraniczne związane z wakacjami czy też wyjazdami służbowymi. Tym bardziej w okresie letnim obserwujemy duże nasilenie wyjazdów poza granice naszego kraju. Dlatego też warto wiedzieć, że NFZ oferuje nam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W szczególności są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Warto zwrócić uwagę, że wśród wymienionych państw nie ma Chorwacji, która to należy do najczęściej odwiedzanych przez Polaków krajów europejskich.

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, który od 1 stycznia 2006 roku potwierdza nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych krajach. Dzięki karcie korzystamy z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach co jego obywatele.

Kto ma prawo do otrzymania karty?

Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Każdy członek rodziny musi mieć własną, odrębną kartę.

O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które wyjeżdżają czasowo do innego państwa członkowskiego, np.:

w celach turystycznych;
• w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych;
• w związku z krótką podróżą służbową;
• w celu podjęcia studiów;
• pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.
Karty nie otrzymają osoby, które przestały należeć do polskiego systemu ubezpieczeniowego, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, a także te, których ubezpieczenie w NFZ wygasło, np. ze względu na brak regularnego opłacania składki zdrowotnej.

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta europejska nfz, nfz karta europejska, ekuz formularz, karta zdrowotna europejska,

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta europejska nfz, nfz karta europejska, ekuz formularz, karta zdrowotna europejska,

Co należy złożyć i w jakiej formie aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jeden z następujących sposobów: osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby, pocztą lub faksem. Niektóre oddziały NFZ przyjmują też zeskanowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli:

• w przypadku pracowników: ostatni RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy;
• w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
• w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki;
• w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury);
• w przypadku rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty) oraz decyzja o przyznaniu renty;
• w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:
• dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego, oraz
• dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA),
• oraz w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub niepełnosprawność.
Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta europejska nfz, , ekuz formularz, karta zdrowotna europejska,

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta europejska nfz, ekuz formularz, karta zdrowotna europejska,

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach, natomiast dokumenty ze zdjęciem (np. legitymacja ubezpieczeniowa lub studencka) wystarczy okazać do wglądu. Oddziały NFZ, które przyjmują wnioski przez Internet akceptują zeskanowane dokumenty.

Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Na EKUZ znajdują się następujące informacje:
• imię;
• nazwisko;
• data urodzenia;
• PESEL;
• numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę;
• numer identyfikacyjny Karty;
• data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na karcie. Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. Wygląd kart jest taki sam.

Na jaki okres jest wydawana Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy. W pozostałych przypadkach np. wyjazdów turystycznych wystawiana jest na okres 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który została odprowadzona ostatnia składka na ubezpieczenie zdrowotne. Inne terminy maksymalne obowiązują dla bezrobotnych (30 dni), uczniów i studentów (do końca semestru lub roku szkolnego), emerytów i rencistów (na okres 5 lat).

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta zdrowotna europejska, karta europejska nfz, nfz karta europejska, Ekuz Formularz,

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta zdrowotna europejska, karta europejska nfz, nfz karta europejska, Ekuz Formularz,

Jak długo czeka się na Kartę?
Najczęściej karta wydawana jest tego samego dnia. Jedynie w przypadku braku potwierdzenia regularnego opłacania składek zdrowotnych, fundusz ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli okaże się, że składka zdrowotna nie jest opłacona, karta nie zostanie wydana. EKUZ może zostać też wysłana pocztą pod wskazany adres lub odebrana przez inną, upoważnioną do tego osobę.

Do czego uprawnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Karta uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia. Kobiety w ciąży mają zapewniony dostęp do wszystkich świadczeń niezbędnych związanych z porodem i okresem połogu. Karta natomiast nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowego leczenia.

Karta uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Natomiast za leczenie w prywatnych placówkach medycznych pacjenci muszą płacić sami.

W większości państw europejskich publiczne placówki medyczne pobierają za leczenie pewne opłaty. Dotyczy to cudzoziemców posiadających EKUZ w takim samym stopniu, jak obywateli danego państwa. Ich pełna lista znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl. W takich sytuacjach nawet EKUZ nie zwalnia z poniesienia pewnych kosztów leczenia.

Osoba, która jest uprawniona do posiadania karty, ale jej nie posiada, powinna skontaktować się telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w kraju z właściwym oddziałem funduszu. Wówczas zostanie wystawiony certyfikat zastępczy, czyli dokument zastępujący EKUZ. Następnie fundusz może przesłać taki certyfikat pocztą pod wskazany adres lub w nagłych przypadkach faxem bezpośrednio do szpitala, w którym aktualnie przebywa chory.

W przypadku braku certyfikatu choremu zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna. Jednak za wszystkie koszty leczenia chory zapłaci z własnych pieniędzy i dopiero po powrocie do kraju będzie mógł starać się o ich zwrot z NFZ.

Posiadanie EKUZ nie zapewnia bezpłatnego leczenia w prywatnych przychodniach i szpitalach. Poza tym trzeba pamiętać, iż posiadanie EKUZ, nie gwarantuje osobom poszkodowanym zwrotu takich kosztów jak np. kosztytransportu medycznego zarówno w kraju zdarzenia, jak również transportu medycznego albo transportu zwłok do Polski. Dlatego przed zagranicznym wyjazdem warto dodatkowo ubezpieczyć się i wykupić komercyjne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta zdrowotna europejska, karta europejska nfz, nfz karta europejska, Ekuz Formularz,